Πηγές Χρηματοδότησης - Διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχουν πλέον οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Παρέχοντας κατανοητές, πλήρεις και επικαι¬ροποιημένες πληροφορίες, η νέα ενιαία πύλη (http://europa.eu/youreurope/business) δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να ενημερωθούν για χρηματοδότηση μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ.

Με τη διεύρυνση της ενιαίας πύλης, ο αριθμός των τραπεζών και των αμοιβαίων κεφαλαίων-εταίρων διπλασιάζεται σε περισσότερα από 1.000 και ενισχύεται μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων, δανείων και επιχειρηματικών κεφαλαίων. Γνωρίζοντας ότι η πρόσβαση στην τόσο αναγκαία για αυτές χρηματοδότηση αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ο Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και ο Johannes Hahn, επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, διαβεβαίωσαν ότι η Επιτροπή είχε θέσει ως βασική προτεραιότητα να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να περιοριστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Με την προσθήκη των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στην ενιαία διαδικτυακή πύλη να αποτελεί σημαντικό ορόσημο, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, δεδομένου ότι συμβάλλουν καταλυτικά στην πραγματοποί¬ηση των καίριων επενδύσεων για την ώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο με τίτλο "Προοπτικές χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων", το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη είχε επιδεινωθεί, καθώς και οι τράπεζες της ευρωζώνης έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν το ένα τρίτο των μικρομεσαίων επιχειρήσε¬ων που ζήτησαν δάνειο, είτε δεν κατάφεραν να εγκριθεί η αίτησή τους, είτε δανείστηκαν ποσό μικρότερο της αίτησής τους. Επομένως, δεδομένου ότι τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν διαθέσει ήδη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περίπου 70 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013, οι επικαιροποιημένες πληροφορίες και η εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ ήταν αναγκαία μέτρα, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η νέα ενιαία πύλη για τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περι-λαμβάνει το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP), τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το μέσο επιμερισμού του κινδύνου (7o Πρόγραμ¬μα Πλαίσιο), τα δάνεια της ΕΤΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και, με τις νέες προσθήκες, τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή. Στην ενιαία πύλη ο χρήστης μπορεί να βρει εξατομικευμένη χρηματοδότηση, ανάλογα με ανάγκες του, όπως το μέγεθος της επιχείρησης και τις επενδυτικές του προτεραιότητες. Οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση με τη στήριξη της ΕΕ, μέσω μίας από τις περίπου 1.000 τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι αρκετά λεπτομερείς.

Στο αρχείο «Πηγές Χρηματοδότησης» που θα βρείτε στο τέλος της παραγράφου υπάρχει αναλυτική παρουσίαση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις.

Είσοδος Μελών

Ξέχασα το συνθηματικό μου