Στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ωφελούμενοι/Δικαιούχοι: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ, Α:  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς  και Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Προθεσμία υποβολής πρότασης:

  • Η πρώτη περίοδος υποβολής, ξεκινά στις 5 Ιουλίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 9 Αυγούστου 2017.
  • Η δεύτερη περίοδος υποβολής, ξεκινά στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 11 Οκτωβρίου 2017.
  • Η τρίτη περίοδος υποβολής, ξεκινά στις 8 Νοεμβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13 Δεκεμβρίου 2017.

Ποσά προϋπολογισμού: 80.000.000 ευρώ

Είδος και ΄Υψος Κρατικής Ενίσχυσης :100% των επιλέξιμων δαπανών

Προθεσμία ολοκλήρωσης έργων: έως 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του έργου

Επιλέξιμες δαπάνες: Λειτουργικά, δαπάνες αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, ασφαλιστικές εισφορές, αποσβέσεις παγίων, χρηματοδοτική μίσθωση, προμήθεια αναλωσίμων, μισθολογικό κόστος κλ.π.

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία.

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ.8011136300 , 2106985210

Email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr

 

Λεπτομέρειες (link)

http://www.espa.gr

http://www.antagonistikotita.gr

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 10 Ιούνιος, 2017 - 17:00

Είσοδος Μελών

Ξέχασα το συνθηματικό μου