Σχετικοί Νόμοι & Διατάξεις, Βιβλιογραφία:
1. ΠΟΛ.1102/14.07.2005 Διαδικασία Ίδρυσης Νέας Επιχείρησης
2. ΠΔ 186/1992 Υπόχρεοι Τήρησης Βιβλίων και Απαλλαγές
3. Τροποποιήσεις του ΠΔ 186/1992 με τους Ν. 3610/2007, 3634/2008 & 3670/2008

Ερώτηση: Ποιες είναι οι κατηγορίες τήρησης λογιστικών βιβλίων και σε ποιά περίπτωση υπάρχει δικαίωμα επιλογής;
Απάντηση: Οι κατηγορίες είναι τρείς:
Α’ Βιβλίο Αγορών (άρθρο 5, ΚΒΣ)
Β’ Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (άρθρο 6 ΚΒΣ)
Γ’ Διπλογραφική Μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα σύμφωνα
με τις γενικώς παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήμης (άρθρο 7 ΚΒΣ)
Κατά την έναρξη η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία (πλην ΑΕ & ΕΠΕ) δύναται να τηρήσει βιβλία Β’ κατηγορίας. Στη συνέχεια, με βάση το κριτήριο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων (τζίρος) της οικονομικής χρήσης 2006 ο επιτηδευματίας υποχρεούται να ενταχθεί στην ανάλογη κατηγορία, ως παρακάτω:
Α’ Ακαθάριστα Έσοδα μέχρι και 150.000 €
Β’ Ακαθάριστα Έσοδα μέχρι και 1.500.000 €
Γ’ Ακαθάριστα Έσοδα πάνω από 1.500.000 €
Ο επιτηδευματίας μπορεί να επιλέξει βιβλία ανώτερης κατηγορίας, αλλά στη περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όλα τα βιβλία της ανώτερης κατηγορίας. Η αλλαγή κατηγορίας γίνεται μόνον στη αρχή της οικον. χρήσης

Ερώτηση: Ποιά κατηγορία βιβλίων ισχύει για τις ΑΕ & ΕΠΕ
Απάντηση: Υποχρεωτικά η Γ’ κατηγορία

Ερώτηση: Σε ποιά περίπτωση είναι υποχρεωτική η τήρηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ( ΕΓΛΣ);
Απάντηση: Στη περίπτωση τήρησης Γ’ κατηγορίας βιβλίων αλλά μόνο ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των υπογραμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμίων λογαριασμών, σε μη θεσμοθετημένους από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθμίους λογαριασμούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθμίων
λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβαθμίων, γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του επιτηδευματία.

Ερώτηση: Πώς τηρούνται βιβλία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ);
Απάντηση: Η τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ προϋποθέτει τη δυνατότητα σύνταξης ειδικών πινάκων όπου θα αναλύονται τα αποτελέσματα τόσο σε Λογιστική όσο και Φορολογική Βάση. Φυσικά προϋποθέτει την ύπαρξη καταλλήλων μηχανογραφικών συστημάτων και εξειδικευμένου προσωπικού.

Ερώτηση: Σε ποιά περίπτωση είναι υποχρεωτικός ό έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές;
Απάντηση: Μόνο για τις ΑΕ & ΕΠΕ, οι οποίες τις δύο τελευταίες χρήσεις πληρούν δύο από τα τρία παρακάτω κριτήρια:
1ο Κριτήριο: Σύνολο Ενεργητικού 2.500.000 €
2ο Κριτήριο: Κύκλο Εργασιών 5.000.000 €
3ο Κριτήριο: Μέσο όρο προσωπικού 50 άτομα

Ερώτηση: Ποιά είναι τα πρόσθετα βιβλία και πότε αυτά ενημερώνονται;
Απάντηση: Υπάρχει μια σειρά πρόσθετων βιβλίων τα οποία πρέπει να ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, η χρήση των οποίων είναι ανεξάρτητη από την κατηγορία τήρησης βιβλίων αλλά σχετική με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, π.χ. Ποσοτικής Παραλαβής για αγρότες, Επενδύσεων αν πραγματοποιούνται παραγωγικές επενδύσεις, Ασθενών κλινικής ή από γιατρούς, Πόρτας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κλπ

Ερώτηση: Ποιός είναι ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων και στοιχείων;
Απάντηση: Τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου (σήμερα 5+1 έτη). Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του ΣτΕ.

Ερώτηση: Ποιά βιβλία και στοιχεία υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. ή άλλη Δημόσια Αρχή για διασταύρωση και πότε;
Απάντηση: Μέχρι την 30/9 κάθε χρόνου, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (α) συγκεντρωτική κατάσταση πελατών, (β) συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών κλπ (άρθρο 20 ΚΒΣ) καθώς και Ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων. Στη περίπτωση που η οικονομική χρήση κλείνει σε άλλη ημερομηνία, π.χ. 30/6, η υποβολή γίνεται μέχρι το τέλος του 9ου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, στο παράδειγμά μας μέχρι την 31/3 του επομένου έτους
Η υποβολή γίνεται μόνον ηλεκτρονικά

Είσοδος Μελών

Ξέχασα το συνθηματικό μου