ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΕΛ

Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ αναλαμβάνουν εθελοντικά, στα πλαίσια της αποστολής του ΚΕΜΕΛ και των δυνατοτήτων τους, να μεταφέρουν τεχνογνωσία, να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. Η συμβολή του ΚΕΜΕΛ είναι καθαρά συμβουλευτική ή εκπαιδευτική και πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον αποδέκτη των υπηρεσιών ο οποίος έχει και την ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης του κάθε έργου. Το ΚΕΜΕΛ και τα μέλη του δεσμεύονται να διεκπεραιώνουν το έργο που τους ανατίθεται με τη δέουσα εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματική φροντίδα. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών από το ΚΕΜΕΛ γίνεται πάντοτε χωρίς άμεσο ή έμμεσο οικονομικό αντάλλαγμα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER)

Η οποιαδήποτε συμβουλή παρέχεται από το ΚΕΜΕΛ και τα μέλη του μόνο με βάση τα δεδομένα και την πληροφόρηση που ο ενδιαφερόμενος θέτει υπ' όψη τους και συνεπώς το ΚΕΜΕΛ και τα μέλη του ουδεμία ευθύνη έχουν για την επαλήθευση και βασιμότητα των στοιχείων που τους παρέχονται. Ο αποδέκτης των υπηρεσιών του ΚΕΜΕΛ θα δύναται να ζητά συμβουλή ή/και κατευθυντήρια γραμμή από το ΚΕΜΕΛ και τα μέλη του μόνο εφ' όσον την διατυπώνει εγγράφως. Το ΚΕΜΕΛ και τα μέλη του ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι του άμεσου αποδέκτη ή και τρίτων για την εκ μέρους του, ανεξαρτήτως τρόπου και μεθόδου, υλοποίηση του σχεδίου ή προγράμματος για το οποίο ζητήθηκε η σχετική συμβουλή. Σε καμιά περίπτωση οι συμβουλές που παρέχονται από το ΚΕΜΕΛ και τα μέλη του υποκαθιστούν αντίστοιχες υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται από επαγγελματίες συμβούλους. Δεν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, διανομή και τροποποίηση της όποιας παρεχόμενης εκ μέρους μέλους του ΚΕΜΕΛ πληροφορίας ή συμβουλής. Οι απόψεις που εκφράζει κάθε μέλος του ΚΕΜΕΛ θεωρούνται προσωπικές απόψεις.

Είσοδος Μελών

Ξέχασα το συνθηματικό μου